Ambulanta za liječenje, njegu i rehabilitaciju

Ambulanta posjeduje šifru zdravstvene djelatnosti -86.21 odnosno djelatnost opšte medicinske prakse (liječenje, zdravstvena njega i rehabilitacija),
Opšta medicina podrazumijeva široku lepezu medicinskih usluga.
Od smjernica o zdravom načinu života, preko ranog otkrivanja i prevencije, rješavanja najčešćih zdravstvenih problema kao što su povišena temperatura, respiratorne, crijevne i urinarne infekcije, povišen krvni pritisak, gastrične tegobe i sl. sve do praćenja i držanja pod kontrolom uznapredovalih hroničnih oboljenja.
Ljekar opšte medicine ne samo da ima veliki značaj u prevenciji zdravlja , već i u slučaju da se bolest već javila, ima najvažniju ulogu u prikupljanju osnovnih podataka o nastajanju bolesti, utvrđivanju simptomatologije, propisivanju i aplikovanju terapije, kao i u selekciji kandidata za specijalističke preglede.
Vaš ljekar opšte medicine biće tu za Vas.
U sklopu obavljanja zdravstvene djelatnosti posjedujemo stručan kadar:
– doktor opšte medicine;
– diplomirani medicinar zdravstvene njege/medicinska sestra/tehničar;
– zdravstveni saradnik – bachelor logopedije i surdoaudiologije;
Kabinet za habilitaciju i rehabilitaciju sluha i govora
Logopedska terapija se provodi sa svrhom prevencije, habilitacije i rehabilitacije poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa od najranije dojenačke dobi pa sve do odrasle dobi.
U našem Kabinetu provodimo logopedsku terapiju s djecom i omladinom, a osnovni joj je cilj unapređenje djetetovih komunikacijskih, jezično – govornih i vokalnih sposobnosti u prirodnom i poticajnom okruženju na način da se poštuje senzorni profil, kognitivni stil, te uvažavaju razvojne specifičnosti.
Terapija je usmjerena na:
– Poremećaje socijalne komunikacije;
– Poremećaje jezika, govora i glasa uslijed oštećenja sluha;
– Kašnjenje u jezično-govornom razvoju;
– Posebne jezične teškoće;
– Poremećaje izgovora glasova govora (dislalija);
– Specifične teškoće učenja: disleksija, disgrafija i diskalkulija;
– Poremećaje tempa i ritma govora (mucanje i brzopletost);
– Poremećaje glasa (disfonije i afonije);
– Nazalni govor (rinolalija);U planiranju i provođenju terapije njeguje se partnerski odnos s roditeljem. Terapeut edukuje i trenira roditelje o primjeni logopedskih savjeta u kućnom okruženju što bitno utiče na učinak i brzinu terapije.