Kategorija: Bez kategorije

24 srpnja, 2023 po admin 0 Komentari

Razvojna disfazija

Razvojna disfazija je specifični razvojni poremećaj u kome je sposobnost deteta da koristi ekspresivni i/ili
receptivni govor ispod očekivanog za njegov mentalni uzrast.

Ispoljava se kroz:

 1. POREMEĆAJ AUDITIVNE PERCEPCIJE

a) Teškoće percepcije fonema
b) Teškoće pamćenja brzog govora odraslih
v) Teškoće sekvence (redosleda)
g) Otežano verbalno pamćenje

 1. JEZIČKI DEFICITI

a) Fonološke i artikulacione teškoće najviše su ispoljene među glasovima koji imaju nisku
diskriminativnost (slični glasovi), a nastaju usled:

 • snižene auditivne percepcije koja ometa formiranje adekvatne predstave glasa
 • nemogućnosti da ”komanduje” pokretima perifernih govornih organa i pored adekvatne predstave
  glasa
 • neizdiferenciranosti pokreta perifernih govornih organa.
  Disfazična deca ispoljavaju:
 • poremećaj u detekciji, diferencijaciji i artikulaciji glasova;
  -sve tipove patološkog izgovora. Najučestalija je pojava kada glas postoji, ali je izmenjen po mestu i/ili
  načinu izgovora; slede zamene željenog nekim drugim glasom i potpuno izostavljanje glasa.
  b) Teškoće u strukturi reči
  Disfazična deca su sklona da višesložne reči izgovaraju samo sa početnim ili samo sa završnim slogom.
  v) Morfološke i gramatičke teškoće
 • koriste samo osnovne oblike reči
 • teško grade tj. upotrebljavaju reči sa prefiksom i sufiksima
 • pretežno koriste imenice, zatim glagole (u trećem licu jednine), ostale vrste reči retko
 • teško usvajaju reči koje izražavaju apstraktne pojmove
 • ne razlikuju rod (češće koriste muški)
 • teško usvajaju množinu
 • sve radnje izražavaju u sadašnjem i prošlom vremenu ne koristeći buduće
 • zamenice usvajaju znatno kasnije
 • upotreba priloga, predloga i sveza predstavlja posebnu teškoću za disfazičnu decu
 • usvajanje prideva je otežano.
  Jasna auditivna percepcija u periodu razvoja rečenice i formiranja gramatike je preduslov da dete pravilno
  izgovara reči i rečenice. Dete mora precizno da čuje svaki afiks ili morfemu kako bi izgradilo gramatički
  oblik.
  g) Teškoće u strukturi rečenice ( sintaksa )
 • rečenica je elementarna, redosled reči i oblika nepravilan
 • reči su skraćene sa inverzijom glasova i slogova
 • teško usvajaju upitne i odrične, a naročito odrično-upitne rečenice.
  d) Usporen leksički i semantički razvoj
 • rečnik je oskudan
 • značenje reči se sporije razvija
 • raspolažu manjim brojem jezičkih asocijacija
 • naročito sporo se razvija značenje reči kojima se označavaju apstraktne jezičke kategorije kao sto
  su sveze, prilozi, predlozi, padežni nastavci, rod, lica i glagolska vremena.
  đ) Narušen pragmatički aspekt govora
 • funkcionalnost govorne komunikacije
 • kompetencija za konverzaciju
 • način učešća u konverzaciji.

Sanja Brežančić, diplomirani logoped

29 lipnja, 2023 po admin 0 Komentari

KADA SE OBRATITI DEFEKTOLOGU?

Neko okvirno vrijeme kao odgovor na ovo pitanje ne postoji. Najbolje vrijeme za obraćanje stručnoj osobi jeste onda kada vi kao roditelj ustanovite da vaše dijete u nečemu kasni za svoj kalendarski uzrast. Ukoliko imate bilo kakvu sumnju, bilo to na polju govora, fine, grube ili grafomotorike, usvajanja pokaznog gesta, ne odazivanja na ime, ukoliko ne uspijevate uspostaviti kontakt očima, najbolje je da se obratite stručnjaku za pomoć.

Mi smo tu da ispratimo vaše dijete i ukazemo vam ukoliko postoji neki zaostatak i uputimo vas na koji način i kako treba da radite sa svojim djetetom. Do nekih tri godine, dijete mozak još uvijek pod utjecajem vanjskih faktora, pa je do te granice najlakše ispravljati evidentne zaostatke. Zato, ukoliko uočite bilo kakve promjene kod vašeg djeteta ili vi kao roditelj imate neku sumnju, obratite se stručnoj osobi, jer izgubljeno vrijeme se ne može vratiti.

Anja Vasiljević

Diplomirani profesor specijalne edukacije i rehabilitacije

29 lipnja, 2023 po admin 0 Komentari

Predgovorne vještine

Veliki uticaj na razvoj govornih, jezičkih i komunikacijskih vještina imaju upravo roditelji i socijalna okolina. Prije šestog mjeseca treba podsticati dijete da produkuje prve vokale. Svako “aaaa” i “eeee” je važno. Bez tih prvih vokala nema kasnijih slogova, a samim tim nema ni riječi. Podražavanje zvukova je izuzetno značajno za pravilan razvoj govora. Oponašanje različitih životinja i predmeta, kako pokretom tako i glasom. Potrebno je podsticati dijete na razumijevanje zahtjeva i naloga, na primjer: “Donesi mi loptu”. Zahtijevati od djeteta da objasni riječima što želi. Nije dovoljno samo da pokaze prstom. Potrebno je svaku aktivnost imenovati, na primjer: “Seka spava”, “Ti ručkaš”. Potrebno je razgovarati s djetetom, učiti, čitati mu priče, podsticati ga da postavlja pitanja, da se uključuje u aktivnosti, na primjer, pospremanje igračaka, i sve vrijeme pričajte djetetu što je to što se radi u određenom trenutku.

Andrea Milićević

DIPLOMIRANI SPECIJALNI EDUKATOR I REHABILITATOR 

29 lipnja, 2023 po admin 0 Komentari

Zašto moje dijete još ne govori?!

U praksi se susrećem sa mnogo roditelja koji upravo postavljaju ovo pitanje ,,Zašto moje dijete još ne govori? To je vrlo kompleksno pitanje i zavisi od više povezanih faktora. Postoji više mogućih uzroka koji dovode do kašnjenja u progovaranju i potrebno ih je otkloniti. Da bi dijete ovladalo govorom treba postojati organska osnova za razvoj govora, a to prije svega podrazumijeva dobar sluh, normalnu inteligenciju, govornu motoriku odnosno pokretljivost govornih organa, kao i međusobno razlikovanje pojedinih glasova i jezičke sposobnosti. Svi ovi faktori se međusobno prepliću i moraju biti u optimalnom nivou razvijeni da bi dijete moglo i željelo da govori. Moram naglasiti i princip individualnosti svakog djeteta i da neka djeca nešto kasnije progovaraju, ali to kašnjenje ne smije biti duže od nekoliko mjeseci tj. svakako dijete treba da progovori do osamnaestog mjeseca. Ukoliko dijete samo kasni sa izgovorom riječi svakako bi trebalo da pokazuje razumijevanje jednostavnih verbalnih naloga. Razumijevanje riječi se razvija prije i brže od njihove upotrebe. Prije izgovora riječi dijete razumije određen broj riječi koje će tek kasnije koristiti. Takođe je veoma bitno prisustvo neverbalne komunikacije kod djeteta i zainteresovanost za okolinu, ali i pokušaji verbalne produkcije u obliku slogovnog izražavanja kao načina komunikacije sa okolinom. Ukoliko dijete nema neverbalnu komunikaciju i ne pokazuje razumijevanje jezičkih sadržaja svakako se treba konsultovati sa logopedom, jer se možda radi o poremećaju, a ne o individualnom kašnjenju djeteta. Jako je važno da dijete ne prisiljavate na govor jer govor mora da bude prijatan i pozitivan izraz dečijih potreba i želja. Ako ste primjetili bilo kakvo odstupanje u govorno-jezičkom razvoju vašeg djeteta, obavezno se konsultujte sa logopedom koji će vam dati dalje smjernice.

dipl. logoped Sanja Brežančić

29 lipnja, 2023 po admin 0 Komentari

ŠTA JE POKAZNI GEST I ZAŠTO JE ON VAŽAN?

Razvoj komunikacije kod djece počinje tokom prve godine.Govor odnosno izražavanje može da bude verbalno i neverbalno odnosno ekspresivno i receptivno. Za pravilan govorno- jezički razvoj veoma je važno razumevanje. Razumevanje je osnova za razvoj govora, tako da receptivni govor prethodi ekspresivnom govoru. Razvoj gesta i neverbalne komunikacije se ekspanzivno razvija do 16. mjeseci.

Oko 11 mjeseca  javlja se gest pokazivanja i spuštanja stvari. 

Pokazni gest  ima veliku ulogu u razvoju govora i jezika, jer djeca njima komuniciraju sa okolinom od najranijeg perioda.Formiranje i upotreba pokaznog gesta vezano je za finu motoriku, vizuomotornu koordinaciju, auditivnu i vizuelnu pažnju. Pokazni gest ima značajnu ulogu u savladavanju telesne šeme, kao i veliki uticaj na razvoj udružene pažnje.

Kod djeteta od godinu dana očekuje se ispoljavanje pokaznog gesta kažiprstom u cilju ostvarivanja neke namjere odnosno želje.Kada izostane pojava pokaznog gesta potrebno je obratiti pažnju na tokove cjelokupnog razvoja  (saznajnog, motornog i razvoja komunkacije). Postoje dve vrste gesta protodeklarativni – kada dete ima potrebu da nam nešto pokaže (tobogan na igralištu)  i protoimperativni gest – kada dijete želi da mu nešto damo ili da uradimo nešto za njega. 

Kod kašnjenja pojave pokaznog gesta izvesno je da će postojati i kašnjenje u razvoju govora, ali i fine motorike i vizuomotorne koordinacije. Da bi dijete moglo da se koristi pokaznim  gestom,  neophodno je da se mišići šake diferenciraju tako da dete može voljno da pokreće svaki prst zasebno, odnosno ispravi kažiprst. Pokazni gest možete stimulisati tako što ćete vi izdvojiti kažiprst djeteta onda kada treba nešto da pokaže. Takodje izdvajanjem kazipsta i crtanjem po zdjeli sa rižom, hvatanjem sitnih predmeta u zdjeli sa vodom, pravljenja rupa u tijestu ili plastelinu.

Postavljajući naloge da dijete “pokaže, dodirne, donese” razne predmete iz neposrednog okruženja , te zamnjenom uloga razvijate dijalog između Vas i djeteta. Samim izvršavanjem zadanih naloga uočavamo razumijevanje što predstavlja osnovu za dalji govorno-jezički razvoj.

Autor:

Dejana Jotić
DIPLOMIRANI PROFESOR SPECIJALNE EDUKACIJE I SOCIJALNE REHABILITACIJE

22 studenoga, 2022 po admin 0 Komentari

Toalet servis

Usluga toalet servis

Odvikavanje od pelena, odnosno, navikavanje na korišćenje toaleta je značajna prekretnica u životu svakog djeteta i roditelja, a posebno je veliki izazov kada se radi o djetetu sa poremećajima iz spektra autizma.
Svako dijete sa poremećajima iz spektra autizma je drugačije i zahtjeva individualan pristup.
“Trening rasporeda” objašnjava djeci da nauče vještine izvršavanja toaletnih potreba, tako što će terapeuti i roditelji postavljati raspored i time pomoći da se dijete nauči pratiti gore navedeno.
Uspješnost toalet servisa zavisi od kontinuiteta i strogog pridržavanja navedenih pravila, a zajedno možemo prevazići ovaj problem.

22 studenoga, 2022 po admin 0 Komentari

Laboratorijske analize

Laboratorijske analize

Nakon što se utvrde djetetove razvojne teškoće, transdisciplinarni tim razvija individualni edukacijsko rehabilitacijski program za dijete i njegovu porodicu (IEP se izrađuje od 3. do 21. godine) USZ Centar za specijalističke socijalne usluge „Za majku i dijete“ ima potpisan Ugovor o saradnji sa laboratorijom Konzilijum. Na osnovu ovog ugovora naši korisnici mogu po povoljnijim uslovima da izvrše neophodne laboratorijske analize u laboratoriji Konzilijum.Za više informacija obratite nam se putem elektronske pošte ili pozivom na broj 051490616.

22 studenoga, 2022 po admin 0 Komentari

Online tretman

Online tretman

Prednosti online tretmana su:
– dijete nema strah od nove i nepoznate sredine,
– slobodno vrijeme se korristi u konstruktivne svrhe,
– ušteda vremena.
– Rad sa mališanima sa svim razvojnim poteškoćama i poremećajima prema zvaničnoj klasifikaciji (individualni plan rada);
– Stimulativni program – rana intervencija;
– Priprema djece za polazak u školu (vježbe za čitanje, pisanje, bolju koncentraciju, pažnju, pamćenje, vježbe za bogaćenje rječnika i pravilno jezičko izražavanje);
– Vježbe za korekciju glasova;
– Radimo sa disleksičnom djecom i omladinom;
– Radimo sa djecom i odraslim osobama koje mucaju;
– Rad sa djecom i omladinom sa disocijalnim ponašanjem;
– Podstičemo pažnju, stimulišemo motoriku, razvoj mišljenja, generalizaciju znanja i obogaćujemo rječnik djeteta;
– Rad sa djecom koja žive u inostranstvu gdje se govore dva ili više jezika;
– Usvajanje akademskih vještina;
– Savjetodavni rad sa roditeljima, staraocima, nastavnim kadrom i asistentima u nastavi (individualne i grupne seanse);
– Psihološko socijalna podrška;
– Edukativne radionice;
– SOS telefon;

Uvodni koraci:
Potrebno je da roditelj uvijek bude prisutan u toku tretmana, prvi tretman je upoznavanje terapeuta sa djetetom i roditeljem, porodična anamneza, opservacija djeteta, nakon testiranja šaljemo e-mailom izvještaj, koji sadrži informacije o zatečenom stanju djeteta i preporuke za dalji rad, ukoliko je potrebno stručan tim predlaže tretmane i dinamiku istih, objasnjenje trajanje tretmana zavisi od dijagnostike, pažnje, koncentracije i dobi djeteta.
Na kraju svakog tretmana terapeut daje vježbe koje treba uraditi do sljedećeg viđenja (online tretmana), a pojedine zadatke, savjete i upute šalje putem e-maila.
Sve se radi kroz unaprijed kreiran tretman koji je osmišljen za svako dijete u zavisnosti koje teškoće ima.
Koriste se zanimljivi i raznovrsni materijali i sadržaji.

22 studenoga, 2022 po admin 0 Komentari

Trening centar

Trening centar

Opšti ciljevi su preuzimanje vodeće uloge u razvoju najbolje prakse u pružanju obrazovnih i rehabilitacionih usluga (u svom određenom području rada), kao i da pomogne drugim pružateljima usluga u poboljšanju kvalitete svojih usluga.
Kako bi se postigli ciljevi, trening centar će obavljati supervizije, obuku specifičnih kadrova, te prikupljati informacije koje mogu pomoći u razvoju najbolje prakse, uspostaviti veze između različitih pružatelja usluga, te sarađivati sa fakultetima u zemlji i inostranstvu uz podsticanje istraživačkih projekata u svom području rada.
Specifični ciljevi:
– Sastaviti, sistematizovati te prenositi najbolje prakse i metode obrazovnog i rehabilitacijskog rada;
– Osigurati metodološku pomoć stručnim saradnicima u području obrazovanja i rehabilitacije djece i mladih s
PAS, te roditeljima djece s PAS;
– Osigurati programe usavršavanja s kvalificiranim predavačima/profesorima;
Edukacijsko rehabilitacijski programi, radionice i savjetovalište za:

– Stručne saradnike;
– Roditelje;
– Studente;
– Personalne asistente;

22 studenoga, 2022 po admin 0 Komentari

Ambulanta

Ambulanta za liječenje, njegu i rehabilitaciju

Ambulanta posjeduje šifru zdravstvene djelatnosti -86.21 odnosno djelatnost opšte medicinske prakse (liječenje, zdravstvena njega i rehabilitacija),
Opšta medicina podrazumijeva široku lepezu medicinskih usluga.
Od smjernica o zdravom načinu života, preko ranog otkrivanja i prevencije, rješavanja najčešćih zdravstvenih problema kao što su povišena temperatura, respiratorne, crijevne i urinarne infekcije, povišen krvni pritisak, gastrične tegobe i sl. sve do praćenja i držanja pod kontrolom uznapredovalih hroničnih oboljenja.
Ljekar opšte medicine ne samo da ima veliki značaj u prevenciji zdravlja , već i u slučaju da se bolest već javila, ima najvažniju ulogu u prikupljanju osnovnih podataka o nastajanju bolesti, utvrđivanju simptomatologije, propisivanju i aplikovanju terapije, kao i u selekciji kandidata za specijalističke preglede.
Vaš ljekar opšte medicine biće tu za Vas.
U sklopu obavljanja zdravstvene djelatnosti posjedujemo stručan kadar:
– doktor opšte medicine;
– diplomirani medicinar zdravstvene njege/medicinska sestra/tehničar;
– zdravstveni saradnik – bachelor logopedije i surdoaudiologije;
Kabinet za habilitaciju i rehabilitaciju sluha i govora
Logopedska terapija se provodi sa svrhom prevencije, habilitacije i rehabilitacije poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa od najranije dojenačke dobi pa sve do odrasle dobi.
U našem Kabinetu provodimo logopedsku terapiju s djecom i omladinom, a osnovni joj je cilj unapređenje djetetovih komunikacijskih, jezično – govornih i vokalnih sposobnosti u prirodnom i poticajnom okruženju na način da se poštuje senzorni profil, kognitivni stil, te uvažavaju razvojne specifičnosti.
Terapija je usmjerena na:
– Poremećaje socijalne komunikacije;
– Poremećaje jezika, govora i glasa uslijed oštećenja sluha;
– Kašnjenje u jezično-govornom razvoju;
– Posebne jezične teškoće;
– Poremećaje izgovora glasova govora (dislalija);
– Specifične teškoće učenja: disleksija, disgrafija i diskalkulija;
– Poremećaje tempa i ritma govora (mucanje i brzopletost);
– Poremećaje glasa (disfonije i afonije);
– Nazalni govor (rinolalija);U planiranju i provođenju terapije njeguje se partnerski odnos s roditeljem. Terapeut edukuje i trenira roditelje o primjeni logopedskih savjeta u kućnom okruženju što bitno utiče na učinak i brzinu terapije.

hrSrpski