June 30, 2021 by admin 0 Comments

Diskalkulija

Diskalkulija

Diskalkulija je skup specifičnih poteškoća koja se manifestuje otežanim savladavanjem odnosa među brojevima i savladavanjem računskih operacija. Diskalkulija kod dece se najčešće dijagnostikuje posle 11-te godine polaskom u više razrede, kada dolazi do izražaja, da

matematički jezik nije prihvaćen kao i procedure u računanju iako su intelektualni potencijali dobri. U rešavanju matematičkih zadataka sva deca prave manje ili veće greške, ali deca sa diskalkulijom imaju neuobičajene i specifične greške.

Teškoće u usvajanju matematike kod dece mogu biti lake, umerene i teške, pa zato postoji delimična ili, potpuna matematička nesposobnost – diskalkulija ili akalkulija ali najčešće srećemo

termin razvojna diskalkulija.

Razvojna diskalkulija se manifestuje čim se dete počinje upoznavati sa pojmom broja, obavljati

osnovne računske operacije, kao i pojmove serijacije, klasifikacije i konzervacije.

Karakteristike deteta sa teškoćama u računanju

– supstitucije broja , kada dete zamenjuje jedan broj sa drugim,

– teškoće prelaska na drugu matematičku operaciju,

– izrazita usporenost pri rešavanju jednostavnih zadataka,

– nepravilno potpisivanje brojeva,

– greške u prepoznavanju računskih simbola,

– preskakanje redosleda,

– slabo zapamćivanje brojeva.

Razvojna diskalkulija može biti:

    Verbalna – kada imamo poremećaj razumevanja matematičkih izraza.

Praktognostička – poremećaj sposobnosti manipulisanja stvarnim ili naslikanim objektima- geometrijski oblici i skupovi.

Leksička – poremećaj sposobnosti čitanja matematičkih izraza i njihovih kombinacija.

Grafička – poremećaj sposobnosti pisanja matematičkih izraza.

 Ideognostička – poremećaj sposobnosti razumevanja matematičkih pojmova i računanja u sebi.

Operacijska – poremećaj sposobnosti izvođenja računskih radnji.

Zavisi od teškoća koje dete ispoljava, ali uvek počinjemo od najjednostavnijih zahteva koji treba

da učvrste detetovu orijentaciju u prostoru- ispod, iznad, ispred, iza, sa strane, lateralizovanost –

levo, desno na sebi na drugom i prostoru, vežbe serijacije, klasifikacije i konzervacije, zatim

percepciju broja, razumvanje matematičkih operacija i znakova na konkretnom nivou pomoću

didaktičkog materijala, automatizovanje računske radnje vezane za govor – uvek mora da govori

šta radi. Sa detetom uvek treba raditi individualno.

 

Dušica Damjanović, dipl. defektolog-somatoped

 

 


Share-alt

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Viber


Facebook-messenger

Share on whatsapp