Evaluacija napretka

Evaluciju napretka radimo upotrebom:
– Lista za procjenu osnovnog jezika i vještina učenja (Parington i Sundberg, 2010) kojima se procjenjuje razvoj jezika, jezičnih sposobnosti, socijalne interakcije, imitacija, samoinicijativno zahtijevanje, igre pretvaranja, te akademske vještine (služi za izradu IEP-a);
– Analizom promjena kvantitativnih varijabli – INDIFF;
– Komponentna analiza promjena stanja kod pojedinog djeteta opisanog nad skupom varijabli kod kojih su zabilježene promjene bilo pri finalnoj, bilo pri inicijalnoj procjeni;
– Uvidom u strukturu komponente promjene te prikaz relacija među vremenskim tačkama kvalitativnom i kvantitativnom analizom;
Grafičkim prikazom manifestnih varijabli i komponenta promjena čime dobijamo bolji uvid u rezultate primjene individualizovnih programa tj. određenih postignuća djece uključene u program;