Metode i tehnike

Tehnike koje koristimo u radu usmjerene su na bihevioralne, razvojne i edukacijske ciljeve. Najzastupljeniji je bihevioralni pristup ali obzirom na kompleksnost poremećaja iz autističnog spektra za svako dijete koristimo individualni pristup

NOVO U NAŠEM CENTRU – ADOS-2!

Prvi smo u RS-u koji donosimo zlatni standard za dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma.Ukoliko imate sumnju Vi ili stručnjaci koji rade sa Vašim djetetom da Vaše dijete pokazuje poteškoće iz spektra autizma, ne morate ići u susjedne države radi testiranja, od sada to možete obaviti i kod nas. Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma (ADOS-2) je standardizovani i polustruktuirani protokol koji predstavlja „zlatni standard“ u svijetu za dijagnostiku djece za koju postoji sumnja na poremećaj iz spektra autizma. Uključuje procjenu komunikacije, socijalne interakcije, igre/maštovite upotrebe materijala i ponavljajućih ponašanja pojedinaca. Sastoji se od upotrebe planiranih društvenih aktivnosti. Te aktivnosti kreiraju situacije u kojima se očekuje da će se pojaviti određene društvene interakcije, komunikacija i posebni načini ponašanja čime se jasno može identificirati da li dijete ima elemente koji ukazuju na poremećaj iz spektra autizma ili ne.

Amela Sivro, mag.psihologije

Licencirani ADOS dijagnostičar

TEST PSP-1

Test – PSP-1 (Poremećaj slušnog procesiranja – 1) autora Prof.dr Mladena Hedjevera namijenjen je za
ispitivanje i otkrivanje poremećaja slušnog procesiranja (PSP) i standardizovan je za uzrast od 5,5 do 11,5 godina. Predviđeno trajanje testiranja iznosi 30 minuta. Test se sastoji od četiri subtesta: Test filtriranog govora, Test govora u buci, Dihotički test reči i Dihotički test rečenica.  
Test – PSP-1 (Poremećaj slušnog procesiranja – 1) autora Prof.dr Mladena Hedjevera namijenjen je za ispitivanje i otkrivanje poremećaja slušnog procesiranja (PSP) i standardizovan je za uzrast od 5,5 do 11,5 godina.
Predviđeno trajanje testiranja iznosi 30 minuta.Test se sastoji od četiri subtesta: Test filtriranog govora, Test govora u buci, Dihotički test reči i Dihotički test rečenica.Test – PSP-1 za sada je prvi i jedini test koji omogućava otkrivanje i dijagnostikovanje poremećaja slušnog procesiranja. Namijenjen je logopedima i audio-rehabilitatorima (Heđever, 2011). U prva tri testa korišćene su samo jednosložne reči koje su poznate dečijem uzrastu (predškolskom i osnovnoškolskom) a identične su u različitim jezicima (hrvatski, srpski, bošnjački i crnogorski). Upravo ovaj izbor riječi i rečenica napravljen je s ciljem da se ovaj test može primeniti i evaluirati kod dece kojima je maternji jezik jedan od navedenih.
Ova grupa testova zasniva se na jednostavnom ponavljanju zadatih stimulusa (riječi ili rečenica) a od ispitanika se ne traži semantičko razumijevanje zadataka niti njihovo fonetsko/fonološko razlikovanje. Od djeteta se ne traži prepoznavanje reči ili njegovog značenja niti sposobnost zaključivanja da li je nešto što je rečeno bilo isto ili različito. Stoga se za ove testove može reći da oni ispituju primarnu percepciju i slušno procesiranje na „pre-kognitivnom“ nivou.Test filtriranih reči namijenjen je procjeni sposobnosti prepoznavanja riječi smanjenog inteligibiliteta, odnosno sposobnosti razumijevanja distorzovanog govora. Ispitivanje se sprovodi tako što se ispitaniku monoauralno prezentuje serija filtriranih riječi (niskopropusni filter sa graničnom frekvencijom na 1 kHz i strminom gušenja od 32 dB/okt.). Test se sprovodi za svako uvo posebno, te se sastoji od dvije liste koje sadrže 17 fonološki i frekvencijski ujednačenih reči za oba uva. Ova vrsta testa smatra se jednom od najstarijih metoda za ispitivanje slušnog procesiranja. Test govora u buci ispituje sposobnost djeteta da prepozna riječi i govor u otežanim uslovima slušanja stoga se kao stimulus koriste riječi predstavljene uz pozadinski šum, odnosno ljudski žamor velike grupe ljudi. Takođe se prezentuje monoauralno te se sastoji od dvije liste koje sadrže 14 fonološki i frekvencijski ujednačenih reči.  Slabiji rezultati postignuti na ovom testu mogu ukazivati na sporije sazrijevanje auditornog sistema, ali i na druge ne-auditorne teškoće. Djeca s ovim teškoćama teže razumiju govor u bučnom okruženju i u prostorijama s pojačanim odjekom (reverberacijom), a to je upravo vrlo česta pojava u školskim učionicama. Dihotički test reči služi za procjenu funkcija neuroloških veza auditivnog sistema, odnosno njime se može procijeniti nivo maturacije, dominantnost uva te može uputiti na oštećenje slušnih puteva u središnjem nervnom sistemu. Oštećena interakcija između dva uha detektovana je kao važna komponenta PSP.
Ovakva viđenja bazirana su pretežno na studijama dihotičkog slušanja – prezentovan stimulus različitih akustičkih signala na oba uha (Keith, 2009). Test se sprovodi na način da se binauralno prezentuju dvije različite riječi u isto vreme. Od ispitanika se traži da ponovi riječ koju je čuo u jednom uvu, a zatim riječ koju je čuo u drugom uvu. U drugom dijelu testa traži se od ispitanika da zamijeni redoslijed davanja odgovora (sada mora prvo ponoviti riječ iz levog pa zatim iz desnog uha).Test se sastoji od 15 parova reči za svako uvo koji su izjednačeni po vremenskom trajanju i početku reprodukcije. Slabiji rezultati na ovom testu mogu ukazivati na zakasnjeli razvoj i maturaciju centralnog nervnog sistema, neurološke smetnje pa čak i oštećenja slušnih puteva u centralnom nervnom sistemu. Abnormalni rezultati na ovom testu ukazuju na široki raspon poteškoća poput poremećaja slušnog procesiranja, jezičkih teškoća, teškoća u učenju i disleksije.Dihotički test rečenica ispituje sposobnost usmjeravanja slušne pažnje na jedno uvo uz istovremeno ignorisanje slušnog podražaja na drugom uhu. Ispitivanje se sprovodi na način da se prezentuju binauralno dve različite rečenice te se od ispitanika traži da ponovi samo jednu rečenicu koju je čuo u zadatom uvu. Test se sastoji od 10 parova rečenica za svako uvo koji su izjednačeni po vremenskom trajanju i početku reprodukcije (Heđever, 2011).

EEG APARAT

Centar za specijalističke socijalne usluge „Za majku i dijete” postao je bogatiji za još jedan značajan aparat u dijagnostičkom postupku. Kako bi shvatili ulogu i važnost ove dijagnostičke metode u daljem tekstu ćemo odgovoriti na ključna pitanja vezana za ovaj dijagnostički metod.
Šta je EEG? EEG – Elektroencefalografija je najčešće upotrebljavana dijagnostička metoda u neurologiji zbog svoje vrijednosti u dijagnostici, jer detektuje abnormalnosti moždane aktivnosti, a pored toga je bezopasna, bezbolna, jednostavna i relativno jeftina, bez rizika od zračenja ili drugih posljedica. Ima brojne kliničke i istraživačke indikacije. Primarno, EEG se koristi za dijagnostikovanje epilepsije, diferenciranje epileptičnih od neepileptičnih napada i dijagnostikovanje pojedinih epileptičnih sindroma, što joj daje osnovni klinički značaj.
Kada se radi EEG? Ljekar će Vas uputiti da snimite EEG, ako mu se požalite na bilo koju od već navedenih smetnji, i kod sledećih oboljenja:
-encefalitisi;
-vaskularna oštećenja mozga;
-intoksikacije;
-kraniocerebralne povrede;
-tumorski procesi u mozgu;
-degenerativna oboljenja mozga.
EEG postupak je obavezan i u slučajevima kada:
-vas boli glava;
-imate problema sa spavanjem;
-patite od nesanice;
-gubili ste svijest;
-imate epilepsiju;
-imate vrtoglavicu;
-nesigurni ste pri hodu;
-imali ste udar u glavu (saobraćajna nesreća, udarac…) sa ili bez
gubitka svijesti;
-teže se snalazite u prostoru- slabije pamtite.
Analizom talasa moždane aktivnosti mogu se dijagnostikovati mnoga oboljenja mozga. Kako da se pripremim za EEG?
-Neposredno prije snimanja uzmite lagan obrok.
-Potrebno je da Vam kosa bude čista za snimanje, zato se preporučuje da je operete dan prije ili na dan ispitivanja (nemojte koristiti preparate koji maste kosu kao što su balzam ili gel).
-Izbjegavajte konzumiranje napitaka sa kofeinom zato što mogu uticati na rezultate ispitivanja. Uzmite svoju redovnu terapiju, osim ukoliko Vaš lekar ne naglasi da preskočite uzimanje određenih lijekova prije ovog ispitivanja.
Kako se izvodi EEG?
EEG snimanje je potpuno bezbolno.
-Snimanje se izvodi tako što se postavlja specijalna kapa na kojoj se nalaze elektrode.
-Snimanje se izvodi u ležećem ili sjedećem položaju sa zatvorenim očima, u poziciji koja Vam je ugodna. Tokom snimanja može biti potrebno da otvarate ili zatvarate oči ili da dišete duboko. Na kraju snimanja koristi se trepćuće svjetlo.
U sklopu ispitivanja epilepsije nekada se tokom ili prije snimanja primjenjuju određenih lijekovi u cilju utvrđivanja promjena u električnoj aktivnosti mozga pri primjeni tih lijekova.Svi navedeni odgovori na pitanja mogu se primjeniti i kada su u pitanju djeca sa poteškoćama u razvoju, kao i osobe sa invaliditetom.

FORBRAIN APARAT

FORBRAIN utiče ne samo na poboljšanje kvaliteta vašeg glasa već i na sposobnosti pažljivog slušanja i komunikaciju. Potrebno ga je koristiti samo 15 minuta dnevno i uvidjećete značajne promjene na polju govora, pažnje, koncentracije, učenja…
Svakodnevno korištenje FORBRAIN-a podržava poboljšanu memoriju.
Rani uzrast – za poteškoće u izgovoru i govoru;
Djeca 5-15 godina – 15 minuta na dan;
Tinejdžeri i odrasli – 20 minuta na dan;
Stariji – 30 minuta na dan;
Možete koristiti FORBRAIN kao komplementarni instrument za terapeutsku, nastavnu ili edukativnu podršku.
Dinamički filter – pojačava specifične frekvencije govore i neprestano iznenađuje mozak da poveća memoriju, pažnju i senzorno procesuiranje;
Auditorna povratna petlja – FORBRAIN ispravlja način na koji čujete vlastiti glas i vodi do bolje produkcije govora i povećanja samopouzdanja.
FORBRAIN može pojačati ne samo auditornu verbalnu memoriju već i unutrašnji govor i verbalnu fluentnost. Dosljedno korištenje FORBRAIN-a poboljšava fokusiranje tako da se možete bolje koncentrisati tokom dana i kroz zadatke i aktivnosti. FORBRAIN djeluje direktno na vaš nervni sistem
fokusiranjem pažnje i povećava samouvjerenost i motiviše vas da podusmete akciju i uspijete.

KSAFA-m APARAT

Kostićev selektivni auditorni filterski amplifikator ubrzano razvija sve govorno-jezičke strukture i postiže nivo razvoja struktura koji odgovara uzrasnim normama deteta. Ovaj aparat namjenjen je ranoj habilitaciji govora i jezika i od posebne je koristi u radu sa djecom sa različitim
stepenima oštećenja sluha, djecom sa nerazvijenom verbalnom komunikacijom i patološkim obrascima govorne komunikacije.
Ksafa-m sparat stimuliše razvoj auditivne pažnje, razvoj precizne auditivne percepcije i auditivnoj diskriminaciji sličnih fonema, rad na pravilnoj artikulaciji, uspostavljanje pravilnog auditivnog fidbeka, poboljšanju kocentracije, razvijanju auditivne memorije, motivacije za govor, pravilnog disanja, pravilna postavka glasa, uspostavljanje adekvatne verbalne formulacije, razvoj adekvatnog emocionalnog izraza u verbalnoj komunikaciji koji su neophodni za razvoj fluentnog i gramatički korektnog govora. Pored navedenog, aparat se koristi i u tretmanu disleksije i disgrafije, kao i kod djece koja imaju problem sa savladavanjem školskog gradiva. Osim kod djece, aparat se koristi i kod odraslih sa različitim vrstama patologije sluha i govora. Aparat se koristi u dijagnostičke i terapijske svrhe.

BEHRINGER APARAT

Behringer aparat je logopedski instrument, namjenjen slušanju i govoru, koji u svojoj osnovi koristi digitalno signalno procesiranje. Digitalno signalno procesiranje (DSP) ili digitalna obrada signala postala je standard u rehabilitaciji slušnih i govorno-jezičkih poremećaja. Digitalni logopedski set je posebno zanimljiv djeci predškolskog uzrasta, jer stavljanje slušalica na uši i držanje mikrofona daje pregršt mogućnosti da im terapija bude i zabavna. Digitalni logopedski set se često koristi u logopedskom tretmanu i može se reći da je postao dio standardne opreme koju svaki logoped koristi. Svoju primjenu u terapiji je našao kod poremećaja glasa, poremećaja izgovora (korekcija dislalije i dizartrije), poremećaja tečnosti govora, oštećenja sluha (postoje 4 programa koji se koriste u većini slušnih aparata) i kohlearnog implanta, poremećaja slušnog procesiranja, razvojnih jezičkih poremećaja, poremećaja čitanja ili poremećaja pažnje (pojačana pažnja i usmjerenost na vlastiti govor). Takođe se koristi i u grupnom radu i za glasovne i ritmičke vježbe, pošto se na logopedski set vrlo lako mogu priključiti bilo koji dodatni izvori zvuka koji se reprodukuju preko zvučnika ili preko slušalica.

PLAY ATTENTION

Play attention je kompjuterski program koji sadrži razne igre, a koristi moždane valove koji pokreću igru. Sastoji se od pet igara čiji je cilj poboljšanje pažnje, vizuelno praćenje željenog objekta, proces diskriminacije između bitnih i nebitnih stimulusa, te poboljšanje kratkotrajne memorije. Play attention je vodeća tehnologija u edukativnim, kognitivnim i bihejvioralnim intervencijama kod djece sa poteškoćama u učenju i razvoju poput ADHD-a, disleksije, diskalkulije, disgrafije , pervazivnih razvojnih
poremećaja, djece sa lakom i umjerenom mentalnom retardacijom. Trenutno je vodeći sistem učenja kroz koji se na neinvazivni način treniraju kognitivne sposobnosti kod djece i osoba sa raznim neurorazličitostima.
Upotrebom ovog aparata značajno doprinosimo poboljšanju kvaliteta razvoja djece različitog uzrasta. Nemogućnosti završavanja zadataka, ispodočekivani kvaliteti budnosti, selektivnosti, fokusiranosti, vigilnosti i
tenaciteta pažnje, slaba organizovanosti svakodnevnih životnih aktivnosti su najćešći prateći problemi djece tokom njihovog života, počev od mlađeg uzrasta pa sve do odraslog doba. Upotreba Play attention aparata pospješuje ignorisanje ometajućih stimulusa pri tretmanu, učenju i radu,
poboljšava fokusiranost na bitno, razvija vještine pamćenja i organizovanja svakodnevnih aktivnosti , postiče dijete da samostalno inicira aktivnost i da završi započeto, poboljšava kvalitet kordinacije oko-ruka koja značajno
doprinosti razvoju grafomotornih sposobnosti. Poboljšanje pomenutih polja razvoja direktno povećava uspjeh tretmana, uspjeh u školi, a kasnije i na radnim mjestima naših korisnika.

INTERAKTIVNA PLOČA

Interaktivna ploča je konstruisana sa ciljem da se poboljša cjelokupni razvoj djeteta, kroz zanimljiv vizuelni i auditivni material djeca uče akademske vještine: čitanje, pisanje, kategorije, imenovanje, brojeve… Kroz dosadašnju upotrebu interaktivne ploče dokazano je da su mališani razvili bolju auditivnu i vizuelnu pažnju i na brži način obnovili ili naučili obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

LOGOPEDSKE SONDE

Tomatis metoda djeluje na plastičnost neuronskih krugova koji su uključeni u dekodiranje i analizu zvukova, kao i na one koji su uključeni u psihomotorni razvoj, ravnotežu, koordinaciju. Tomatis metoda može pomoći djeci da razviju kompenzacijske strategije za rješavanje i upravljanje svojim poteškoćama u učenju i jezičnim poremećajima.Tomatis će djelovati u isto vrijeme na tri funkcije uha kako bi se regulisalo auditivno procesiranje i omogućilo djeci da povećaju svoje potencijale u učenju. Nakon završenih ciklusa slušanja primjetićemo poboljšanja na različitim razinama:
– bolja pažnja, razumijevanje uputa i pamćenja;
– bolji fokus, zadržavanje pažnje na zadatku, manje odvlačenja pažnje i manje umora;
– bolja oralna komunikacija i veći interes za razgovor;
– veća uključenost u svakodnevni život;
– lakše čitanje;
– bolje samopouzdanje;

SOUNDSORY

Šta je SOUNDSORY program i kome je namijenjen?

SOUNDSORY je specifično dizajniran sistem koji koristi multi-senzorni pristup koji kombinuje zvuk i pokret kako bi simultano stimulisao auditivni i vestibularni sistem. Ovakva integrativna metoda stimulacije pruža jedinstven pristup senzornoj obradi, emocionalnoj regulaciji i razvoju kognitivnih vještina.Na bilo kom uzrastu mozak je podložan promjenama i sposoban je da stvara nove konekcije kroz specifične ponavljajuće stimuluse. SOUNDSORY program je dizajniran tako da zadrži pažnju mozga i da omogući intenzivnu multisenzornu stimulaciju. Ovakav program pomaže mozgu da se reorganizuje tako što će formirati nove konekcije.
Disanje, govor, kretanje, čitanje, spavanje, kao i mnoge druge funkcije su podređene ritmu. Reakcija na ritam nam djeluje kao jednostavno ponašanje, a zapravo on je povezan sa mnogim važnim funkcijama
mozga uključujući i uklopljenost u vrijeme koji ima važnu ulogu u efikasnoj koordinaciji mentalnih i fizičkih aktivnosti.Tapšanje rukama u ritmu neke muzike izgleda jednostavno, a uključuje veoma složene kognitivne funkcije. Bez obzira da li igramo ili samo lupkamo nogom u ritmu muzike mi možemo osjetiti kako muzika utiče na naše pokrete. Osjećamo zvuke kao iskustvo pokreta, baš kao i da se sami krećemo. Muzika može imati uticaj na držanje, ravnotežu i koordinaciju zbog toga što su slušna i vestibularna funkcija uha međusobno povezani. Drugim riječima muzika može uticati na konekciju između auditivnog i vestibularnog sistema i uticati na funkcije mozga i organizaciju tijela. Muzika u SOUNDSORY programu je posebno odabrana i obrađena kako bi naglasila ritam koji je dovoljno lak i jednostavan da bi ga mozak adekvatno percipirao, ali koji je ujedno jak i intenzivan kako bi podstakao pažnju. Dužina svake pjesme je određena tako da se mozak navikne na ritam , ali da se izbjegne proces habituacije. Pravilna obrada senzornih informacija nam omogućava da predvidimo ali i da prihvatimo konstantne promene informacija koje dolaze iz našeg okruženja. SOUNDSORY prenosi muziku sa naglim promjenama tonskih kontrasta, koji stimulišu integraciju ritma muzike. Ritam muzike uči mozak kako da obradi informacije. Da bi se informacije pravilno obradile mozak mora biti sposoban da određeni stimulus predvidi, integriše i da adekvatno i na vreme reaguje na njega. Ako želite da uzmete šolju u kojoj se nalazi vrela voda, uradićete to veoma pažljivo, zato što će mozak obraditi informaciju i predvideti da je to potencijalno opasna situacija u kojoj možete da se opečete i na osnovu toga će organizovati i prilagoditi pokret. Uz muziku mozak aktivno gradi predviđanje melodije kroz razumijevanje ritma i tempa. Kada se njegova predviđanja potvrde mi osjećamo zadovoljstvo i samopouzdanje, a mozak poboljšava svoju sposobnost da ostane usredsređen i razvije organizacione sposobnosti. Ako mozak nema dovoljno vremena da napravi adekvatnu predikciju ili kada je senzorni stimulus previše složen nastaje konfuzija i dezorganizacija. Kada muzika ne može da izazove osjećaj ritma ona će biti prepoznata kao neprijatna buka. SOUNDSORY koristi stimulaciju kroz muziku i ritam i tako uči mozak da predvidi zvučne kontraste i da na taj način stvara zadovoljstvo i samopouzdanje.
SOUNDSORY koristi dvije različite vrste obrade zvuka kako vazdušne tako i koštane, da bi na što bolji način stimulisao mozak. Ova dva sistema na različit način obrađuju informacije i tako dopunjuju jedan drugog.
SOUNDSORY program obuhavata i seriju od 50 specifično dizajniranih vežbi koje utiču na ojačavanje neuronskih mreža u mozgu i na povećanje njihove efikasnosti. Ritmičke vežbe su posebno dizajnirane da se fokusiraju na tri važna aspekta:
– somatski pokreti: pomažu integraciju primitivnih refleksa kroz seriju ponavljajućih vežbi
– vremenska i ritmička kontrola: sprovođenje specifičnih vježbi uz postepeno mijenjanje ritma njihovog izvođenja
– balans i prostorno rasuđivanje: usko su povezani sa razvojem svijesti o sopstvenom tijelu i koordinaciji. Vježbe su organizovane kroz ponavljanje pokreta od jednostavnih ka složenim.
Program je dizajniran tako da bude siguran, efikasan i može da pomogne svima, kako djeci tako i odraslima, ali najviše osobama sa autizmom i razvojnim problemima, poremećajima senzorne i auditorne obrade, kašnjenjem u motornom razvoju, osobama koje imaju problema sa ravnotežom i koordinacijom,

ADD i ADHD-om.

Program SOUNDSORY pomaže kod:
– vještine određivanja vremena i redoslijeda
– raksije i motornog planiranja,
– percepcije i navigacije u prostoru,
– sposobnosti praćenja uputstava,
– čitanja i pisanja pažnje i fokusa.

PRIMIJENJENA ANALIZA PONAŠANJA

(APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS – ABA)

ABA se bazira na principima koji objašnjavaju kako se odvija učenje. Pozitivno pojačanje je jedan takav princip.
Kada nakon ponašanja slijedi nagrada, vjerojatnije je da će se to ponašanje ponoviti. Kroz desetljeća istraživanja, na području analize ponašanja razvijene su mnoge tehnike za povećanje željenog ponašanja i smanjenje nepoželjnog koje ometa učenje.
DTT koristimo za podučavanje pojedinačnih vještina jednu po jednu pomoću nekoliko ponovljenih instrukcija ipodučavanja. 

TOMATIS

Tomatis metoda djeluje na plastičnost neuronskih krugova koji su uključeni u dekodiranje i analizu zvukova, kao i na one koji su uključeni u psihomotorni razvoj, ravnotežu, koordinaciju. Tomatis metoda može pomoći djeci da razviju kompenzacijske strategije za rješavanje i upravljanje svojim poteškoćama u učenju i jezičnim poremećajima.
Tomatis će djelovati u isto vrijeme na tri funkcije uha kako bi se regulisalo auditivno procesiranje i omogućilo djeci da povećaju svoje potencijale u učenju. Nakon završenih ciklusa slušanja primjetićemo poboljšanja na različitim razinama:
– bolja pažnja, razumijevanje uputa i pamćenja;
– bolji fokus, zadržavanje pažnje na zadatku, manje odvlačenja pažnje i manje umora;
– bolja oralna komunikacija i veći interes za razgovor;
– veća uključenost u svakodnevni život;
– lakše čitanje;
– bolje samopouzdanje;

DIR/FLOORTIME

Floor-time je intenzivan intervencijski program koji se temelji na djetetovom profilu, a razradio ga je dr med.
Stanley I. Greenspan. Razlikuje se od drugih ranih intervencija koje se ne obraćaju temeljnim problemima ili punom rasponu vještina kojima djeca trebaju ovladati. Važnost Floor Timea je u pristupu koji se usredotočuje na
jedinstvenim značajkama svakoga djeteta, uključujući to kako obrađuje informaciju, njegovu razvojnu razinu i njegove dinamičke odnose s roditeljima što zajednički predstavlja tzv. profil djeteta. Floor Time pristup se temelji na sljedećim postavkama:
– Odnosi i emocije su srž učenja;
– Svako je dijete drugačije i zato ga treba drugačije tretirati i poticati;
– Svako je dijete sposobno za rast i napredak;
– Roditelji i odgajatelji trebaju igrati aktivnu i vitalnu ulogu u procesu djetetova razvoja;
– Roditelji, cijela porodica, odgajatelji, terapeuti i edukatori trebaju biti uključeni u sveobuhvatni terapijski program;

TEACCH – (TREATMENT AND EDUCATION OF AUTISTIC
AND RELATED COMMUNICATION HANDICAPPED
CHILDREN)

Obilježje TEACCH-a zasniva se na crtežima, slikama, fotografijama, vizualizaciji stvarnosti što omogućava djetetu predviđanje i razumijevanje onoga što slijedi i onog što se događa i razvija. Glavne odrednice TEACCH-a su struktura prostora, vremena, materijala i aktivnosti i ona obuhvaća: – učionice za mlađe učenike (mjesto za individualan rad, poučavanje, mjesto za samostalan rad, mjesto za razvijanje vještine brige o sebi, mjesto za grupnirad, mjesto za igru, mjesto za odmor). – učionice za starije učenike (mjesto za radne aktivnosti, kuhinja kao praktikum i mjesto za odmor).

 

U radu je važna individualizacija (programa, rasporeda zadataka, organizacija prostora, provođenja slobodnog vremena), funkcionalnost usvajanja znanja (potrebe i okolnosti u kojoj dijete živi), potpomognuta komunikacija (slike, fotografije, simboličke geste, pisane oznake, kartice, komunikacijske ploče).

 

ENJE SOCIJALNIH VJEŠTINA

Učenje socijalnih vještina je psihoterapijska tehnika čiji je cilj pomoći osobama da poboljšaju svoje socijalne vještine i tako postanu socijalno kompetentniji. Trening socijalnih vještina je dominantno bihevioralna terapija ali i kognitivni pristup se također može koristiti u nekim situacijama kako bi se pojačao učinak TSV-a. Ovaj psihoterapijski pristup se može primjenjivati u individualno ili u radu u grupama do troje djece.

PECS

PECS pomoću korištenja slika pomaže u razvijanju ranih ekspresivnih komunikacijskih vještina te se koncentriše na komunikaciju koja je motivaciona i važna za pojedinca. PECS uči ljude kako započeti spontanu komunikaciju i prikladan za osobe svih dobnih grupa i različitih poteškoća učenja. Može se koristiti u svim situacijama, a uključuje jasan program u 6 koraka – počinje se s primjenom pojedinačnih slika u komunikaciji, zatim se uči diskriminacija  različitih slika te konstrukcije sve složenijih “rečenica”.

SLUŠNI TRENING

Komplet za slušni trening sastoji se od 4 audio CD-a, slikovnice i listova za odgovore.
Pogodan je za svu djecu predškolskog i nižeg školskog uzrasta, te se može koristiti kao oblik edukativne igre ili zabave ali i kao pomagalo u rehabilitaciji. Slušni trening posebno je pogodan za djecu koja imaju oštećenje sluha (kako sa klasičnim slušnim aparatom – tako i
sa kohlearnim implantom), djecu koja imaju loš fonematski sluh ili poteškoće u slušnoj percepciji. Slušni trening takođe je koristan i za svu djecu sa teškoćama u razvoju. Komplet sadrži ukupno 96 različitih zvukova sa pripadajućim ilustracijama u slikovnici. Zvukovi su
kvalitetno snimljeni i djeci prepoznatljivi (zvukovi glasanja životinja, vozila, muzičkih instrumenata, zvukovi u prirodi, stanu, na ulici i sl.). Svaki zvuk traje otprilike 10 sekundi.
Zadatak je da dijete prepozna zvuk i pokaže sliku koja se odnosi na taj zvuk. Zvukovi nisupoređani prema redoslijedu slika u slikovnici, već je njihov raspored načinjen po slučajnom
izboru. Time je izbjegnuta mogućnost da dijete ”pogađa” tačne odgovore ako jednostavno prati redosled slika.

 

Većina CD player-a ima mogućnost da se prilikom reprodukcije odabere slučajni (”random”) redoslijed reprodukcije gdje će se zvukovi reprodukovati po slučajnom redoslijedu koji nije

unaprijed određen. Naravno, svaki terapeut ili roditelj može unijeti u ovaj slušni trening i dodatnu kreativnost (npr. svaki zvuk može biti poticaj da se o njemu ispriča neka priča, postavi pitanje i sl.).

Zvuk sa CD-a može se reprodukovati na bilo kojem CD-player-u, prenosivom ”discman-u” ili na računaru (pomoću standardnog windows media player-a ili bilo kojeg drugog računarskog programa za reprodukciju zvuka). Bez obzira na uređaj sa kojega se zvuk

reprodukuje, potrebno je voditi računa i o kvalitetnim zvučnicima za reprodukciju (kako bi zvukovi zaista bili autentični i prirodni). Ako se radi sa djecom koja nose slušne aparate, tada zvukove treba reprodukovati sa većom glasnoćom ili preko aparata i slušalica koje se

koriste u rehabilitaciji poput Dihitalnog logopedskog seta.