O nama

USZ Centar za specijalističke socijalne usluge “ZA MAJKU I DIJETE“ funkcioniše kao Centar za ranu intervenciju, u kome je omogućeno usklađivanje tretmanskog rada sa djecom uz timske procjene stanja djece, te međusobnog poređenja istog u svrhu uočavanja napretka i daljeg planiranja tretmanskog rada.

Registrovana djelatnost Centra:

– 88.91 – Djelatnost dnevne brige o djeci i omladini ( s teškoćama u razvoju)
– 86.21 – Djelatnost opšte medicinske prakse ( liječenje, njega i rehabilitacija)
Specijalističke socijalne usluge Centra:
– Procjena stanja i dijagnostike, savjetodavni rad, individualni i grupni tretmani (psiholog, pedagog,socijalni radnik, defektolozi različitog usmjerenja: logoped, surdoaudiolog, specijalni edukator i rehabilitator,oligofrenolog, tifolog,somatoped, specijalni pedagog i sl.);
– Usluge SOS telefona;
– Socijalna habilitacija i rehabilitacija;
– Dnevno zbrinjavanje djece i omladine sa poteškoćama u razvoju;

Zadati cilj:
– Podsticanje senzomotornog, emocionalnog, socijalnog i intelektualnog razvoja;
– Obezbjeđivanje sveukupne stimulacije;
– Rano otkrivanje;
– Prevencija sekundarnih posljedica ometenosti;

Naše projektne aktivnosti su namijenjene:
– Djeci ranog uzrasta ( 0-3 godine) koji podrazumijeva stimulativne tretmane;
– Predškolski uzrast koji podrazumijeva uvježbavanje vještina potrebnih za školu;
– Školski uzrast koji podrazumijeva tretmane specifičnih smetnji učenja,čitanja, pisanja i računanja;
– Adolescente;
– Roditelje i porodicu;
Bavimo se prevencijom, dijagnostikom i rehabilitacijom djece koja imaju teškoće u razvoju, emocionalnom reagovanju i ponašanju, te pružanjem stručne pomoći roditeljima


O nama

USZ Centar za specijalističke socijalne usluge “ZA MAJKU I DIJETE“ nalazi se u Banjoj Luci, u ulici Starog Vujadina broj 53.

NOVA CILJNA GRUPA – djeca u inkluziji:

– Školarci od prvog do devetog razreda;
– Predškolska djeca, a i djeca kojima je odložena škola na godinu dana;
– Predškolska djeca koja iz bilo koga razloga ne idu u vrtić.
Usluge:  
– poludnevnog i dnevnog boravka,  dnevne usluge u zajednici osobama sa autizmom, te poremećajem verbalne komunikacije, ponašanja i učenja, odnosno, razvojnim poteškoćama, (grupe sa poremećajima psihičkog razvoja prema ICD-10 klasifikaciji);
– organizovanje  produženog stručnog postupka prema osobama sa autizmom;
– savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge (rehabilitacija i socijalizacija) uz angažovanje stručnih lica;
– savjetovalište za roditelje;
– edukacija stručnog kadra;
Tim centra čine stručnjaci različitih profila u zavisnosti od zakonske regulative i potreba konkretnog djeteta i njegove porodice. Timovi obuhvataju medicinsko i paramedicinsko osoblje, specijalne edukatore i rehabilitatore, psihološku službu, službu socijalnog rada itd.
Vizija: kvalitetan, dinamičan i otvoren pristup koji uključuje savremene svjetske trendove u tretiranju ranih razvojnih poremećaja, pristup koji objedinjuje terapijski rad, kreiranje integrativnih programa i istraživanje njihovih efekata.

Posjetite i naše profile na društvenim mrežama