Online tretman

Prednosti online tretmana su:
– dijete nema strah od nove i nepoznate sredine,
– slobodno vrijeme se korristi u konstruktivne svrhe,
– ušteda vremena.
– Rad sa mališanima sa svim razvojnim poteškoćama i poremećajima prema zvaničnoj klasifikaciji (individualni plan rada);
– Stimulativni program – rana intervencija;
– Priprema djece za polazak u školu (vježbe za čitanje, pisanje, bolju koncentraciju, pažnju, pamćenje, vježbe za bogaćenje rječnika i pravilno jezičko izražavanje);
– Vježbe za korekciju glasova;
– Radimo sa disleksičnom djecom i omladinom;
– Radimo sa djecom i odraslim osobama koje mucaju;
– Rad sa djecom i omladinom sa disocijalnim ponašanjem;
– Podstičemo pažnju, stimulišemo motoriku, razvoj mišljenja, generalizaciju znanja i obogaćujemo rječnik djeteta;
– Rad sa djecom koja žive u inostranstvu gdje se govore dva ili više jezika;
– Usvajanje akademskih vještina;
– Savjetodavni rad sa roditeljima, staraocima, nastavnim kadrom i asistentima u nastavi (individualne i grupne seanse);
– Psihološko socijalna podrška;
– Edukativne radionice;
– SOS telefon;

Uvodni koraci:
Potrebno je da roditelj uvijek bude prisutan u toku tretmana, prvi tretman je upoznavanje terapeuta sa djetetom i roditeljem, porodična anamneza, opservacija djeteta, nakon testiranja šaljemo e-mailom izvještaj, koji sadrži informacije o zatečenom stanju djeteta i preporuke za dalji rad, ukoliko je potrebno stručan tim predlaže tretmane i dinamiku istih, objasnjenje trajanje tretmana zavisi od dijagnostike, pažnje, koncentracije i dobi djeteta.
Na kraju svakog tretmana terapeut daje vježbe koje treba uraditi do sljedećeg viđenja (online tretmana), a pojedine zadatke, savjete i upute šalje putem e-maila.
Sve se radi kroz unaprijed kreiran tretman koji je osmišljen za svako dijete u zavisnosti koje teškoće ima.
Koriste se zanimljivi i raznovrsni materijali i sadržaji.