RANA INTERVENCIJA

Ne vjerujte kada Vam kažu da ste došli prerano. Dođite ranije.

Programi rane intervencije moraju biti osmišljeni kako bi roditelji što bolje uvidjeli razvojne potrebe ugrožene rođene djece, te moraju biti usmjereni na jačanje porodičnih kapaciteta za zadovoljavanje djetetovih razvojnih potreba.

RI uključuje dijete kao i njegove roditelje, porodicu i širu mrežu

Iako je svako dijete rođeno s jedinstvenom biologijom, ona ne određuje konačni ishod njegova razvoja. Rana intervencija se definiše kroz sve oblike poticanja usmjerenog prema djeci i savjetovanja usmjerenog prema roditeljima koji se primjenjuju kao direktne i neposredne posljedice nekoga utvrđenoga razvojnog stanja.

RI nastoji sprečavati razvojne probleme koji bi u budućnosti mogli ugroziti djetetov razvoj.
U vulnerabilni skup ulaze:

  • Djeca s teškoćama u razvoju
  • Djeca s rizikom za nastanak razvojnih teškoća
  • Djeca iz nepovoljnih socijalnih prilika
  • Djeca koja se ne uklapaju u gore navedene kategorije kao što su djeca s ADHD-om, djeca koja imaju psihički bolesne roditelje, djeca migranata i sl.

Rana intervencija u djetinjstvu sastoji se od multidisciplinarnih usluga koje se pružaju djeci s razvojnim rizicima kako bi unaprijedile djetetovo zdravlje i blagostanje, osnažile razvoj vještina, smanjile razvojno zaostajanje ili nastanak razvojnih teškoća, spriječile funkcionalna pogoršanja i unaprijedile prilagodljivo roditeljstvo i cjelokupno porodično djelovanje (Sonkoff i Meisels, 2003).

Porodični kontekst utiče na razvojni ishod kod sve djece, nezavisno o razvojnom riziku ili teškoćama, stvaranjem interakcijskih obrazaca u kojima su presudni:
– Kvalitet interakcije roditelj-dijete (smatra se najvažnijim faktorom: kontingentna, topla i ohrabrujuća, nenasilna, primjereno strukturirana, usmjerena na djetetov fokus)
– Obim u kojem porodica pruža djetetu prilike za raznolika i primjerena iskustva tako da ga okružuje odgovarajućom socijalnom i fizičkom sredinom.
Starog Vujadina br.53, Banja Luka
+387 51 490 616
+387 66 954 810

centarzamajkuidijete@gmail.com

JAVITE NAM SE

Ostavite poruku

Copyright. All rights reserved.Centar za majku i dijete