July 24, 2023 by admin 0 Comments

Razvojna disfazija

Razvojna disfazija je specifični razvojni poremećaj u kome je sposobnost deteta da koristi ekspresivni i/ili
receptivni govor ispod očekivanog za njegov mentalni uzrast.

Ispoljava se kroz:

 1. POREMEĆAJ AUDITIVNE PERCEPCIJE

a) Teškoće percepcije fonema
b) Teškoće pamćenja brzog govora odraslih
v) Teškoće sekvence (redosleda)
g) Otežano verbalno pamćenje

 1. JEZIČKI DEFICITI

a) Fonološke i artikulacione teškoće najviše su ispoljene među glasovima koji imaju nisku
diskriminativnost (slični glasovi), a nastaju usled:

 • snižene auditivne percepcije koja ometa formiranje adekvatne predstave glasa
 • nemogućnosti da ”komanduje” pokretima perifernih govornih organa i pored adekvatne predstave
  glasa
 • neizdiferenciranosti pokreta perifernih govornih organa.
  Disfazična deca ispoljavaju:
 • poremećaj u detekciji, diferencijaciji i artikulaciji glasova;
  -sve tipove patološkog izgovora. Najučestalija je pojava kada glas postoji, ali je izmenjen po mestu i/ili
  načinu izgovora; slede zamene željenog nekim drugim glasom i potpuno izostavljanje glasa.
  b) Teškoće u strukturi reči
  Disfazična deca su sklona da višesložne reči izgovaraju samo sa početnim ili samo sa završnim slogom.
  v) Morfološke i gramatičke teškoće
 • koriste samo osnovne oblike reči
 • teško grade tj. upotrebljavaju reči sa prefiksom i sufiksima
 • pretežno koriste imenice, zatim glagole (u trećem licu jednine), ostale vrste reči retko
 • teško usvajaju reči koje izražavaju apstraktne pojmove
 • ne razlikuju rod (češće koriste muški)
 • teško usvajaju množinu
 • sve radnje izražavaju u sadašnjem i prošlom vremenu ne koristeći buduće
 • zamenice usvajaju znatno kasnije
 • upotreba priloga, predloga i sveza predstavlja posebnu teškoću za disfazičnu decu
 • usvajanje prideva je otežano.
  Jasna auditivna percepcija u periodu razvoja rečenice i formiranja gramatike je preduslov da dete pravilno
  izgovara reči i rečenice. Dete mora precizno da čuje svaki afiks ili morfemu kako bi izgradilo gramatički
  oblik.
  g) Teškoće u strukturi rečenice ( sintaksa )
 • rečenica je elementarna, redosled reči i oblika nepravilan
 • reči su skraćene sa inverzijom glasova i slogova
 • teško usvajaju upitne i odrične, a naročito odrično-upitne rečenice.
  d) Usporen leksički i semantički razvoj
 • rečnik je oskudan
 • značenje reči se sporije razvija
 • raspolažu manjim brojem jezičkih asocijacija
 • naročito sporo se razvija značenje reči kojima se označavaju apstraktne jezičke kategorije kao sto
  su sveze, prilozi, predlozi, padežni nastavci, rod, lica i glagolska vremena.
  đ) Narušen pragmatički aspekt govora
 • funkcionalnost govorne komunikacije
 • kompetencija za konverzaciju
 • način učešća u konverzaciji.

Sanja Brežančić, diplomirani logoped