March 4, 2022 by admin 0 Comments

Razvojna disfazija

Razvojna disfazija

Razvojna disfazija je specifični razvojni poremećaj u kome je sposobnost djeteta da koristi ekspresivni ili
receptivni govor ispod očekivanog za njegov mentalni uzrast.

Ispoljava se kroz:
1. POREMEĆAJ AUDITIVNE PERCEPCIJE
Teškoće percepcije fonema

 • Teškoće pamćenja brzog govora odraslih
 • Teškoće sekvence (redoslijeda)
 • Otežano verbalno pamćenje

2. JEZIČKI DEFICITI
– Fonološke i artikulacione teškoće najviše su ispoljene među glasovima koji imaju nisku
diskriminativnost (slični glasovi), a nastaju usled:

 • – snižene auditivne percepcije koja ometa formiranje adekvatne predstave glasa
 • – nemogućnosti da ”komanduje” pokretima perifernih govornih organa i pored adekvatne predstave
 • glasa
 • – neizdiferenciranosti pokreta perifernih govornih organa.
 • Disfazična djeca ispoljavaju:
 • – poremećaj u detekciji, diferencijaciji i artikulaciji glasova;
 • -sve tipove patološkog izgovora

b) Teškoće u strukturi riječi
Disfazična djeca su sklona da višesložne riječi izgovaraju samo sa početnim ili samo sa završnim slogom.
v) Morfološke i gramatičke teškoće

 • koriste samo osnovne oblike riječi
 • teško grade tj. upotrebljavaju riječi sa prefiksom i sufiksima
 • pretežno koriste imenice, zatim glagole (u trećem licu jednine),
 • teško usvajaju rijči koje izražavaju apstraktne pojmove
 • ne razlikuju rod (češće koriste muški)
 • teško usvajaju množinu
 • sve radnje izražavaju u sadašnjem i prošlom vremenu ne koristeći buduće
 • zamjenice usvajaju znatno kasnije
 • upotreba priloga, prijedloga predstavlja posebnu teškoću za disfazičnu djecu
 • usvajanje pridjeva je otežano.

g) Teškoće u strukturi rečenice ( sintaksa )

 •  rečenica je elementarna,
 • riječi su skraćene sa inverzijom glasova i slogova
 • teško usvajaju upitne i odrične, a naročito odrično-upitne rečenice.

d) Usporen leksički i semantički razvoj
rječnik je oskudan

 • značenje riječi se sporije razvija
 • raspolažu manjim brojem jezičkih asocijacija
 • naročito sporo se razvija značenje riječi kojima se označavaju apstraktne jezičke kategorije.

đ) Narušen pragmatički aspekt govora

 •  funkcionalnost govorne komunikacije
 •  kompetencija za konverzaciju
 •  način učešća u konverzaciji.

Sanja Brežančić, dipl. logoped

Share-alt Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Viber Facebook-messenger Share on whatsapp