Šta je to senzorna integracja i koji su osnovni znaci prepoznavanja

Šta je to senzorna integracja i koji su osnovni znaci prepoznavanja

disfunkcionalane senzorne integracije?

Senzorna integracija je sposobnost CNS da prima, integriše i obradi
informacije iz spoljašnjeg svijeta dobijene putem čula i na osnovu njih
organizuje svoj način postojanja, svoje ponašanje i osnos sa spoljašnjim
svijetom i drugim ljudima. To je neurološka aktivnost koja organizuje
senzorni doživljaj spostvenog tijela i okoline i omogućava da to iskustvo
doživljavamo kao cjelinu i da efikasno koristimo u okruženju.
Senzorna integracija je dakle, sposobnost sređivalja čulnih utisaka u
cilju njihovog smislenog korišćenja. Kod većine ljudi se to događa bez
svjesnog razmišljanja ili uloženog truda. Ukoliko NS normalno
funkcioniše, on dobro obrađuje sve senzorne informacije i one odlaze u
mozak u obliku nervnih impulsa.

Disfunkcija senzorne integracije je nemogućnost pojedinca, da na
aktivan način obradi senzorne stimulacije. Simptomi disfunkcije senzorne
integracije su: pojačana ili smanjena osjetljivost, problemi u koordinaciji,
nizak stepen pažnje, hiperaktivnost/hipoaktivnost i stereotipije.

 

Znaci disfunkcije senzorne integracije su:

  • pokrivanje ušiju,
  •  izbjegavanje mirisa, ukusa ili dodira,
  • preosjtljivost na pokret,
  • dodir,neosjetljivost na zvuke i strah od iznenadnih zvukova
  • distraktibilnost, impulsivnost socijalne i emocionalne teškoće

 

Tekst pripremila:
Milica Gluhović,
diplomirani profesor specijalne edukacije i rehabilitacije;

 

Share-alt Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Viber Facebook-messenger Share on whatsapp