Timska dijagnostika

RANA RAZVOJNA DIJAGNOSTIKA (djeca do 6 godina)
Ako postoji sumnja na neko razvojno odstupanje ili sumnjate da Vaše dijete može imati poremećaje iz autističnog spektra (PAS), upućujemo ga na kompletnu dijagnostičku evaluaciju kako bi isključili ili utvrdili poremećaje iz autističnog spektra .
Transdisciplinarni dijagnostički tim ocjenjuje i dijagnostikuje poremećaje iz autističnog spektra i druge razvojne poremećaje kod djece mlađe od 6 godina. Naš dijagnostički tim se sastoji od dječjeg psihijatra, psihologa, fizijatra, specijalista rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji, edukacijskog rehabilitatora (defektologa) i logopeda. Kao vanjski saradnici uključeni su i neuropedijatar te socijalni radnik.
Sveoukupno se procjenjuju djetetove kognitivne sposobnosti, komunikacione sposobnosti, jezične i govorne sposobnosti te adaptivne sposobnosti. Otkrivamo razvojna kašnjenja, dajemo dijagnostička pojašnjenja i nudimo specifične terapijske preporuke.
Budući da djeca imaju ograničenu pažnju i strpljenje, procjene se uglavnom provode tokom jutarnjih sastanaka, a po potrebi specijalist rane intervencije odlazi u porodicu.

PSIHOLOŠKA DIJAGNOSTIKA (iznad 6 godina do odrasle dobi)

Kad postoji zabrinutost oko socijalizacije i/ili komunikacije ili kada postoji sumnja o mogućim poremećajima iz autističnog spektra (PAS), nudimo drugo mišljenje i ponovnu procjenu za djecu kojima je već dana dijagnoza u ranoj dobi. Naš tim se sastoji od dječjeg psihijatra, psihologa, edukacijskog rehabilitatora (defektologa) i logopeda. Kao vanjski saradnici uključeni su socijalni pedagog/pedagog te socijalni radnik.
Sveukupno se procjenjuje socijalizacija, komunikacija, intelektualne sposobnosti, emocionalno funkcionisanje, ponašanje, te vještine brige o sebi.
Pružamo dijagnostička pojašnjenja i nudimo specifične terapijske i obrazovne preporuke.

PSIHOLOŠKO OBRAZOVNA DIJAGNOSTIKA
(iznad 6 godina i kod mladih osoba koje pohađaju školu ili fakultet)

Kad postoji zabrinutost oko akademskog / školskog funkcionisanja, socijalizacije i komunikacije;
Naš tim sastoji se od dječjeg psihijatra, dječjeg psihologa, edukacijskog rehabilitatora (defektologa), te po potrebi logopeda i socijalnog pedagoga/pedagoga.

Sveukupno se procjenjuje komunikacija, kognitivne sposobnosti, socijalno i emocionalno funkcionisanje, ponašanje, vještine brige o sebi, te stilovi učenja.

Nakon dijagnostičke evaluacije Vašeg djeteta naš tim raspravlja s Vama naše dijagnostičke utiske i preporuke za rehabilitaciju. Tim Vam pomaže u pronalaženju usluge rehabilitacije u zajednici koja odgovara Vašem djetetu i potrebama porodice.

Specijalistička procjena

Procjena djeteta s disfunkcijom senzorne integracije
Stručnjaci koji vrše procjenu i terapiju senzorne integracije su obučeni fizioterapeuti ili radni terapeuti sa posebnom obukom za terapiju senzorne integracije.
Vrše procjenu efikasnosti djetetove senzorne obrade centralnog živčanog sistema. To podrazumijeva kvalitetu integracije taktilnog, vestibularnog i proprioceptivnog osjećaja, motoričkog plana, koordinacije između ruku i očiju, reakcija očiju mišića, posturalnih reakcija i ukoliko nema nalaza specijaliste, vidnu i slušnu percepciju.
Psihijatrijska procjena
Obrada obuhvata uzimanje opšte internističke i psihijatrijske anamneze te određivanje psihijatrijskog statusa.
Razvojna anamneza, uključujući i porodično okruženje tokom djetinjstva, ponašanje tokom školovanja, podnošenje različitih porodičnih i društvenih uloga, stabilnost i efikasnost na poslu, spolno prilagođavanje, obrazac društvenog života te kvaliteta i stabilnost braka pomažu prilikom procjene ličnosti.
Pri određivanju psihičkog statusa koriste se opažanja i pitanja kako bi se procijenilo nekoliko područja psihičke funkcije, uključujući govor, izražavanje emocija, razmišljanje i percepciju te spoznajne funkcije. Za procjenu određenih sastavnica kod određivanja psihičkog stanja postoje kratki standardizovani upitnici koji služe za odabir, uključujući i one posebno osmišljene za procjenu orijentacije i pamćenja.
Psihološka procjena
Psihološka procjena djeteta provodi se standardizovanim psihološkim instrumentima. Zavisno o uzrastu djeteta, procjenjuje se cjelokupni psihomotorni razvoj, inteligencija, socioemocionalni razvoj, grafomotorika, verbalno razumijevanje, pažnja i hiperaktivnost.  Psihološka procjena djeteta sastoji se od tri susreta, koji uključuju:
– razgovor s roditeljima
– razgovor s djetetom i testiranje standardizovanim psihološkim instrumentima
– pisano mišljenje i povratna informacija te uputa na daljnju obradu i terapiju (ukoliko je potrebno).
Neuropedijatrijska procjena
Doktor neuropedijatar u odnosu na godine djeteta procjenjuje: ponašanje djeteta, socijalnu saradnju, interes, pažnju, vid, sluh, govor, tonus/napetost mišića, količinu i vrstu pokreta, usvojene vještine (držanje glave, okretanje sa leđa na stomak, sjedenje, puzanje, stajanje, hodanje, spretnost ruku u manipulaciji predmetima i drugo). Prema procjeni neurorazvoja djeteta neuropedijatar će preporučiti roditeljima primjenu specifičnih postupka s djetetom u svakodnevnom životu (handling) ili uključivanje u habilitacijski tretman (neurorazvojna terapija-Bobath, Vojta terapija , terapija senzoričke integracije, vibroterapija, i dr) ili neki drugi oblik liječenja.
Obrazovno rehabilitacijska procjena
Opisom pojedinih sposobnosti kao što su motorika, praksija, lateralizacija, kognicija, govor, ponašanje: obrazovni rehabilitator obavlja opis određenih pojavnih oblika kojima dijete organira svoje aktivnosti u socijalnom polju.
Preko ovih opisa uočavamo eventualne probleme kao što su neusklađenost ili nedograđenost djetetovih sposobnosti. Instrumentima opšte obrazovno rehabilitacijske procjene ulazi se dublje u kliničku sliku koja je neophodna za postavljanje rehabilitacijskog programa ili za dublje kliničko istraživanje same pojave, kao i za struktuiranje odgojno-obrazovnog rada i posebnih postupaka u radu prilagođenih mogućnostima djeteta.
Logopedska procjena
Logoped procjenjuje komunikacioni i jezično-govorni razvoj djece na temelju kojih se daje stručni nalaz i mišljenje s preporukom za daljnje terapijske i/ili dijagnostičke postupke.
Procjenjuju se igra, receptivni jezik (jezičko razumijevanje), ekspresivni jezik (sposobnost jezičkog izražavanja), artikulacija (izgovor glasova), stepen jezičkog razvoja, predvještine čitanja i pisanja, čitanje i pisanje.
Radno terapijska procjena
Procjenjuju se sve komponente razvoja s naglaskom na aktivnosti samozbrinjavanja (hranjenje, pijenje, svlačenje, oblačenje), igru te finu motoriku, manipulaciju i grafomotoričke vještine.
Radna terapija je kod djece s višestrukim poteškoćama definisana kao zdravstvena struka koja se bavi (re)habilitacijom djece kako bi im omogućila dostizanje maksimuma funkcionalnosti u svakodnevnom životu.