April 1, 2021 by admin 0 Comments

Uticaj Korona virusa na trudnice, porodilje i djecu u ranim fazama razvoja


Uticaj Korona virusa na trudnice, porodilje i djecu u ranim fazama razvoja

Područja rada stručnjaka u Centru za specijalističke socijalne usluge ’’Za majku i dijete’’ su prevencija, rana detekcija, dijagnostika, prognostika, evidencija i tretman, klinički i edukativni pristup djetetu, socijalna edukacija, osposobljavanje i socijalizacija. Prevencija, u defektološkom smislu, podrazumijeva skup mjera kojim se vrši predupređenje nastanka posljedica bolesti. Dakle, defektološka prevencija spriječava da bolest proizvede oštećenje, invalditet ili u krajnjem slučaju hendikep tj. socijalni status ličnosti koji nastaje kao posljedica invaliditeta. Defektološka prevencija se sastoji iz tri dijela:

  1. Primarne zaštite-odnosi se na prevenciju nastanka kognitivnih, motornih, govorno-jezičkih smetnji i poremećaja;
  2. Sekundarne zaštite-podrazumijeva tretiranje već nastalih kognitivnih, motornih, govorno-jezičih smetnjih i poremećaja;
  3. Tercijalne zaštite-odnosi se na socijalnu intergraciju djece i omladine sa smetnjama u razvoju u društvenu zajednicu.

Aktuelna epidemiološka situacija izazvana Korona virusom dovela je do velikog broja pitanja i nejasnoća u vezi sa uticajem same infekcije na prenatalni i posnatalni period odnosno period trudnoće i period nakon rođenja djeteta. S obrzirom na to da se broj zaraženih, iz dana u dan povećava, bitno je skrenuti pažnju svim trudnicama i porodiljama, koje su bile zaražene virusom Korona da isti nosi visok rizik za uredan razvoj ploda i novorođenčeta. Shodno tome, u ovakvim situacijama, neophodno je sprovođenje rane intervenije neposredno nakon rođenja, odnosno nakon izlaska djeteta iz porodilišta. 

 

Rana intervencija predstavlja jedno od najznačajnijih područja rada defektologa, a odnosi se na rano praćenje razvoja i utvrđivanje potencijalnih znakova odstupanja od tipičnog razvoja, odnosno uvrđivanje smetnji i poteškoća u razvoju. Prestavlja nezaobilazan pristup svoj djeci, čije su majke za vrijeme trudnoće preležale neko infekcijsko oboljenje. Rana intervencija nam daje prostor da pratimo djetetov razvoj i blagovremeno stimulišemo sve funkcije i sposobnosti, u zoni narednog razvitka, tj. one funkcije koje se još nisu formirale. Takođe, neophodno je opomeniti da je plasticitet mozga djeteta najveći do šeste godine života što nam daje mogućnosti da otklonimo, ublažimo ili kompezujemo sva potencijalna oštećenja koja se mogu pojaviti.

 

Shodno svemu navedenom, preporučujemo rano praćenje sve djece čije su majke preležale Korona virus u prenatalnom periodu, kako bi blagovremeno djelovali na sva potencijalna odstupanja od urednog razvoja. Takođe, važno je spomenuti da u ovakvim slučajevima medicinska prevencija nije efikasna, jer se oboljenje već pojavilo tj. majka ga je ’’preležala’’, samim tim defektološka prevencija je sljedeća karika jer spriječava nastanak posljedica istog.

 

Ana Lukić, diplomirani profesor specijalne edukacije i rehabilitacije


Share-alt

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Viber


Facebook-messenger

Share on whatsapp